TahatAksi ALC

Av. Rokossovski, 166, Premices 1N, 220101 Minsk Belarus Telephone +375 17 2145846 Fax +375 17 2145848 info@tahat.by  http://www.tahat.by

Medindustria Service Ltd.

Papierniansky rural soviet, production, facilities “Datuma Ltd.”, office 35, 223043Minsk region, Dubovliany village area Belarus Telephone +375 17 5431919 Fax +375 17 5431920 med@medin.by  http://www.medin.by

ADANI Ltd.

7 Selitsky Str., 220075 Minsk Belarus Telephone +375 17 3490000 Fax +375 17 3462902 info@adanisystems.com  http://www.adanisystems.com