Uniklinik RWTH Aachen Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR)

Pauwelsstr. 30, 52074 Aachen
Germany

Telephone +49 241 80-0
Fax +49 241 80-82473
info@ukaachen.de
 http://www.ukaachen.de

Product Categories

06 Information and communication technology
06.03 eHealth, telemedicine / telematics / telemetry
MEDICA 2017
eHealth, telemedicine / telematics / telemetry

ad: contact information