Zhejiang Tiansong Medical Instrument Co., Ltd

No. 168 Jianduan Road, Tonglu E & T Development Zone, 311501 Hangzhou, Zhejiang
China, People’s Republic
Telephone +86 571 64241878
Fax +86 571 64241818
export07@tiansong-endoscope.com
http://www.zj-tiansong.com

Product Categories

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.02 Surgical instruments and products
MEDICA 2017
Surgical instruments and products

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.02 Surgical instruments and products
01.08.02.04 Surgical disposable instruments
MEDICA 2017
Surgical disposable instruments

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.02 Surgical instruments and products
01.08.02.05 Other general surgical instruments and equipment
MEDICA 2017
Other general surgical instruments and equipment

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.02 Surgical instruments and products
01.08.02.20 Instruments for the minimal-invasive surgery, MIS
MEDICA 2017
Instruments for the minimal-invasive surgery, MIS

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.02 Surgical instruments and products
01.08.02.27 Instruments for ENT surgery
MEDICA 2017
Instruments for ENT surgery

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.02 Surgical instruments and products
01.08.02.28 Instruments and apparatus for abdominal and general surgery
MEDICA 2017
Instruments and apparatus for abdominal and general surgery

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.02 Surgical instruments and products
01.08.02.44 Needle holders
MEDICA 2017
Needle holders

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.02 Surgical instruments and products
01.08.02.46 Nasal instruments and rhinometers
MEDICA 2017
Nasal instruments and rhinometers

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.02 Surgical instruments and products
01.08.02.47 Neurosurgical instruments and equipment
MEDICA 2017
Neurosurgical instruments and equipment

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.02 Surgical instruments and products
01.08.02.48 Ear instruments and otoscopes
MEDICA 2017
Ear instruments and otoscopes

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.02 Surgical instruments and products
01.08.02.51 Scissors, forceps
MEDICA 2017
Scissors, forceps

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.04 Endoscopes and accessories
MEDICA 2017
Endoscopes and accessories

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.04 Endoscopes and accessories
01.08.04.02 Arthroscopes
MEDICA 2017
Arthroscopes

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.04 Endoscopes and accessories
01.08.04.05 Instruments for endophotography
MEDICA 2017
Instruments for endophotography

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.04 Endoscopes and accessories
01.08.04.06 Endoscope service
MEDICA 2017
Endoscope service

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.04 Endoscopes and accessories
01.08.04.07 Endoscopy systems
MEDICA 2017
Endoscopy systems

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.04 Endoscopes and accessories
01.08.04.08 Instruments for endoscopic biopsy
MEDICA 2017
Instruments for endoscopic biopsy

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.04 Endoscopes and accessories
01.08.04.11 Hysteroscopes and culdoscopes
MEDICA 2017
Hysteroscopes and culdoscopes

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.04 Endoscopes and accessories
01.08.04.12 Laparoscopes
MEDICA 2017
Laparoscopes

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.04 Endoscopes and accessories
01.08.04.13 Laryngoscopes
MEDICA 2017
Laryngoscopes

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.04 Endoscopes and accessories
01.08.04.16 Nasal endoscopes
MEDICA 2017
Nasal endoscopes

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.04 Endoscopes and accessories
01.08.04.17 Neuroendoscopes
MEDICA 2017
Neuroendoscopes

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.04 Endoscopes and accessories
01.08.04.18 Ear endoscopes
MEDICA 2017
Ear endoscopes

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.04 Endoscopes and accessories
01.08.04.19 Proctoscopes, rectoscopes
MEDICA 2017
Proctoscopes, rectoscopes

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.04 Endoscopes and accessories
01.08.04.21 Thoracoscopes
MEDICA 2017
Thoracoscopes

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.04 Endoscopes and accessories
01.08.04.22 Urological endoscopes
MEDICA 2017
Urological endoscopes

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.04 Endoscopes and accessories
01.08.04.23 Video endoscopes, CCD cameras
MEDICA 2017
Video endoscopes, CCD cameras

01 Electromedical equipment / Medical Technology
01.08 Surgery and Endoscopy
01.08.04 Endoscopes and accessories
01.08.04.24 Trolleys for endoscopes
MEDICA 2017
Trolleys for endoscopes

ad: contact information